ehsasman-1999

 

سیر شده ام بس که از آدم ها زخم خورده ام !!


 خدا خیرتان دهد به من محبت دروغین تعارف نکنید !!


 من سیرم ...!!

+ شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت17:14 Zahra| |

محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی ودستهای خودت خیس نشود

چه زیباست

.
بی قیدوشرط عشق بورزیم

.
بی قصدوغرض حرف بزنیم

.
بی دلیل ببخشیم

.
وازهمه مهمتر

.
بی توقع 

.
به تمام موجودات

.
محبت کنیم...

.
عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش میکنند

.
اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به همراهانشان کنند، شیطان در تنهایی خود خواهد مرد.

+ شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت17:2 Zahra| |

ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻣﺖ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ
ﺩﺧﺘﺮ: ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ
ﭘﺴﺮ : ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯﺕ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ .
ﻭﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﺩﺧﺘﺮﺧﻴﻠﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺮﻩ
ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻋﮑﺲ
ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﺷﮏ ﺗﻮﭼﺸﺎﺵ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺁﻫﻨﮓ
ﻣﻮﺭﺩﻋﻼﻗﻪ ﻱ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﻭﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﺵ ﺗﺎﺏ ﻧﻤﻴﺎﺭﻥ ﻭ ﻣﻴﺮﻳﺰﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﺮﺩﻳﻪ ﺗﻴﮑﻪ ﺍﻱ ﺍﺯﻭﺟﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ .
ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺍﺑﺶ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩ :ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻮﻣﻴﺨﻮﻧﻲ ﺟﺴﻤﻢ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﺩﻟﻢ ﻫﻤﻤﻤﻤﻴﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ ﻫﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ .
ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﻣﻴﺮﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻗﻴﻘﺎ 3:34 ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﮑﻮﺕ ﻭﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﺍﺯﺑﺎﻻﻱ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺩ.
ﺻﺒﺢ ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺭﻓت ﺗﺎ ﺑﻴﺪﺍﺭﺵ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭﻧﺪﻳﺪ .
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﻭﭘﻴﺎﭘﻲ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻬﺶ ﺭﻭﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﻲ ﺭﻓﺖ
ﭘﺴﺮﻯ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ .
ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ
ﺑﻮﺩ:
ﻋﺰﻳﺰﻡ, ﻋﺸﻘﻢ,ﺑﺨﺪﺍﺷﻮﺧﻲ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ....
ﺍﻭﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﻗﻴﻘﺎﺳﺎﻋﺖ 3:35 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...
ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻭﺭﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ...
ﻛﻠﻴﭙﺲ ﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪﻟﺒﺎﺳﻰ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﮔﻴﺮﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ....
ﺁﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ....

+ جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت14:18 Zahra| |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برو تو این سایت سوالات کنکور 92را

دانلود کن.

http://1dvd.blogfa.com/
+ چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ ساعت13:41 Zahra| |

خدایا

میشه من امشب بخوابم صبح پانشم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

.

ظهر پاشم!!! چیه فکرکردی میخوام بمیرم

.

.

.

.

.

.

.

نه بابا ازین خبرانیست.

.

.

.

.

.

.

.

من اگه بمیرمم کسی نیست واسم گریه کنه.

+ شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ ساعت18:30 Zahra| |

موهای یک زن خلق نشده
برای پوشانده شدن
یا برای باز شدن در باد
یا جلب نظر
یا برای به دنبال کشیدن نگاه
موهای یک زن خلق شده
برای عشقش
که بنشیند شانه اش کند , ببافد و دیوانه شود...
عطر مو های یک زن فراموش شدنی نیست!
وقتي خدا مي خواست تو را بسازد
چه حال خوشي داشت،
چه حوصله اي ! اين موها، اين چشم ها .... خودت مي فهمي؟ من همه اين ها را دوست دارم.
دوست دارم یه بار بشینم موهاتو شونه کنم
یه چند تارش بریزه .بگم اینارو میبینی ؟؟؟
بگی اره ..!!!
منم بگم با همه دنیا عوضش نمیکنم
دنیــــا فهمـید خیلی حــقیر است وقتی گفتم :
یک تارمــوی "تــــــــــ♥ـــــــو " را به او نمیدهم...

تقدیم به او که نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به میهمانی گلهای باغ می آورد و گیسوان بلندش را به باد می داد و دست های سپیدش را به آب می بخشید و شعر های خوشی چون پرنده ها می خواند..

+ جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ ساعت9:12 Zahra| |

 

نـزدیـکـت مـی شـوم بـوی دریـا مـی آیـد

دور کـه مـی شـوم صـدای بـاران!

بـگـو تـکـلـیـفـم بـاچـشـمـهـایـت چـیـسـت؟

لـنـگـر بـیـنـدازم و عـاشـقـی کـنـم

یـا چـتـر بـردارم و دلـبـری کـنـم؟!
 
+ جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ ساعت8:59 Zahra| |

خوشبختی داشتن کسی است… 
که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… 
و 
بیشـــتر از تــــــــو… 
هیـــــــــــچ نخواهد.. 
و 
تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی ♥
 
 
 
خدایـــــــــــا...
چشــم های هیچ عاشــــقی رو...
برای رسیدن به عشــقش ... خیـــس نکن..
همه عاشـــــق ها به هم برسند..
اگه موافقی بگو آمیــن...
 
 

 
 
 
حس قشنگیه یكی نگرانت باشه..♥
یكی بترسه از اینكه یه روز از دستت بده...♥
سعی كنه ناراحتت نكنه...♥
حس قشنگیه وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده عزیز دلم رسید؟♥
 
 
 
♥ تو مال منی♥

اخم های تو بالاترین لذت دنیاست
ای بهانه ی تمام لوس شدن های من!!
دوستت دارم:x
 
 
 
چه زیبا بود

ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 
ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺮﺩﻱ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻴﺶ ﺭﺍ ﺧﺮﺝِ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﻛﻨﺪ
ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺯﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻏﺮﻭﺭِ ﺍﻣﻨﻴﺘﺶ ﻛﻨﺪ !
 
 
 
 
با هم باشیم!

نه یك سال بلكه یك عمر
بگذار آوازه عشقمان چنان در شهر بپیچد كه رو سیاه شوند
آنان كه سر جداییمان شرط بسته بودند...!!
 
 
 
بـرای تصـاحبت نمـی جنگــم !

احاطــه ات نمی کنــم تــا مــال مــن شــوی!
بـا رقیـبان نمی جنگــم !
عشـــق تملـک نیـــست ، تعلــق اســـت!
ولـــی اگـر بیایــی و بمانـی،
بـــرای بــاتو ماندن، بادنـیا می جنگــم ...تا تو را بدست آورم...
+ جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ ساعت8:58 Zahra| |

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .

 ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !

بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،

 قَلَـــــــم مــــوهـــا خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .

بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،

 دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .

 رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،

وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،

 تَنـــ ــهـا . . .

نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .

 بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ، مے ڪـــــوبَنــــــد . . .

 

 

_______________ ɪʼ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

ساکت و خیره به عکست

بوی سوختنی می آید !

به خودم می آیم ، لعنتـــــــــــــی

آخرین سیگار هم ته گرفت !

 

 

_

 

 

 

تمام ساعت ها بر دلـــم چنگی می زنند و می گذرند

 

دلـــم خونین است!

 

اما بازنگشته ام

 

باز هم می ایستم به وفا

 

مقابل نبودنت

 

در تقابل با این همه رنج

 

گنجم را که همان عـش♥ـق توست

 

به دل می کشم

 

تـــو که می آیی

 

نه!!؟؟

 

و من تمام زخمهایم را

 

با چشمهای تــ♥ـو از یاد می برم . . .

 

 

 _______________ ɪʼ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

خدایا ...

خدایا .. من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم 

همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد، می آید سراغت 

من همانی ام که همیشه دعاهای عجیب و غریب می کند 

و چشم هایش را می بندد و می گوید 

من این حرف ها سرم نمی شود. باید دعایم را مستجاب کنی

همانی که گاهی لج می کند و گاهی خودش را برایت لوس می کند 

 همانی که نمازهایش یکی در میان قضا می شود و کلی روزه          نگرفته دارد 

همانی که بعضی وقت ها پشت سر مردم حرف می زند 

گاهی بد جنس می شود البته گاهی هم خود خواه 

حالا یادت آمد من کی هستم...

خدایا می خواهم آنگونه زنده ام نگاه داری که نشکند دلی از زنده بودنم 

و آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم

 

خــُدایـآ

بـَراے خآمـوشے شـَبــ هـاے انتـِظآرم

فـَقـَط یکـــ [ فـوتــ ] کآفیـωـتــ !

خـآموشـَم کـُ …!

خـَωـتـﮧ ام ..

 

دلتنگی

 

من ماندم و ۱۶ جلد

لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش

مترادف “دلتنگی” نمیشود

کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!!

درد دارد


_______________ ɪʼ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

پراز اشکمــ....

پر از اشکمــ ولی میخندمــ به سختی

به قول فــــــروغ که میگفت:شهــامت میخواهد ســـــــرد

باشی ولی گــــــــرم لبخند بزنی

من از خــــود هم بریده ام!!!

میخواهم تــــــو را دفن کنم

در زمینی ســــرد

و یا در عمق وجودم شـــــــاید!!!

من به خــــود می آیم

روزهاست که دیگـــــــر احساست نمیکنم

شاید تنهــــــایی ینی این

به خــــود میگویم

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتـــــــر است

پس تو را دفن خواهم کـــــرد.....

 

 

برای تــــــو

برای چشم هایــت

برای مـــن

برای درد هایـــم

برای ما

برای این همه تنـــهایی

ای کــــاش خدا کاری کـــند

 


_______________ ɪʼ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

 

خـُבآیـآ ...

آغــوشـَت رآ امشـَب بـہ مـَن مـے בَهـے ؟ بـَرآے گـُفـتـَن ...چیــزے نـَבآرَم

امـآ بـَرآے شـنـُفـتـَنِ حـَرف هـآے تـو ... گـوش بسـیآر .

مـے شـَوَב مـَن بـُغـض كـُنـَم .. تـو بگــویـے : مـَگـَر خـُבآیـَت نـَبآشـَב كـہ اینگـونـہ بـُغـض كـُنـے

مـے شـَوَב مـَن بـگــویـَ ـم خـُבآیـآ ...؟ تـو بگــویـے : جـآنِ دِل ... مـے شـَوَב بیـآیــے ؟ تــَــــــمـَــــــــــنـ ـــــآ مـے كـُنـَ ـم ...

 


_______________ ɪʼ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

پروردگارا...

پرودگارا:

خودراتقدیم به تومیکنم بامن کن وازمن سازهرچه خوداراده میکنی

ازاسارت نفسم رهایم کن تاانجام اراده ات رابهترتوانم

مشکلاتم رابگیرتاپیروزی برآن هاشاهدی باشد

برای کسانی که باعشق تو قدرت تویاریشان خواهم دادباشدکه براراده توگردن نهم

آمین

 


_______________ ɪʼ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

 

کوله بارم بردوش سفری می باید،

سفری تاته تنهایی محض هرکجالرزیدی،

ازسفرترسیدی فقط آهسته بگو

من خــــــــدارادارم...

+ پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ ساعت18:30 Zahra| |

 

خواستنت

جــایـی در اعماق وجـــودم

ریشه دوانـــیده

همــــین روزهــاست

که 
متولد شود!

 

 

گنـاه ِ ڪیستــــــــــ ؟!

حادثـﮧ ها ؟

فاصلــﮧ ها ؟

خاطره ها ؟

جاده هاے دور و دراز ؟

یــــا

دل  مـن ؟   ڪـﮧ برای تو تَنگ شـده است !

 

مهم نیست!

که تـو با مـن چـه میکنـی

بیا ببیــن

"بـَرای تـو"

من با خـودم چـه میکنـم!

 

 

دلتنگی فقط یک اسم مستعار است

برای تمام حس هایی که اسمشان را نمی دانیم

و هر کدامشان برای خود یک دلتنگی اند

 

 

یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم

یه دل گرفته

یه زندگی پر از خالــی

 

 

همـــــه جــــــــا هستــــی

در نوشته هایـــــــم، در خیالـــــــم، در دنیایـــــــم

تنهــــــــا جایی که بایــــد باشــــی و ندارمتـــــــ کنــــــارم است

 

این روزهـــــا هــــر کی هـــــر کاری

مــــــیخواد

با آدم میکنه

و بـــــعد در آخرش فقط میگن

"حــــلالم کن"

 

 

ﺯﻣﯿـــﻦ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ؛

ﻫــﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـــﺎﺭﺩ ﺁﺩﻡ!

ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ


ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﮑـــﻨد ﮐـﻪ ﺁﻥ ﯾـﮏ ﻧﻔـــﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕــــﺬﺍﺭﺩ،

ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ  ﺧﻮﺩﺕ ﻫـــﻢ

ﻏﺮﯾﺒـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ!

 

 

باران ببارد یا نبارد

چتر داشته باشم یا نداشته باشم

زمستان باشد یا نباشد

هیچ کدام برایم فرقی ندارد

من از تمام رمانتیک های آبکی خسته شده ام

 

 

کنارم که هستی زمان هم دستپاچه می شود...


عقربه ها دو تا یکی میپرند...

اما همین که می روی!!!

تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم!


جانم را میگیرند

لحظه های بــــــــــــــــــــــــــــی تــــــــــــــــــــــــــو!!!!..

 

امشب

از ایـــــنجا

صدایت میـــــکنم !

تو

از آنــــــجا 
بغلم کن !

 

 

جایی هست که


جز تـــــــو


هیچکس نمی تواند آن را پر کند

 

وقتے دو قلـب برای یڪـدیگر بتپد هیچ فاصلـــ ــہ اے دور نیسـت

هیچ زمانے زیــــاد نیسـت

و هیچ عشـــق دیگرے نمے تواند آن دو را از هم دور کند !

محڪـم ترین برهان عشــق


+ پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ ساعت18:28 Zahra| |طراح : صـ♥ـدفــ